Všeobecno obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP)

Článok I.
Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom www.stillwood.sk a predávajúcim je Stillwood, s.r.o., so sídlom Veterná 19, Trnava 91701
 2. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných je spoločnosť Stillwood, s.r.o., so sídlom Veterná 19, Trnava 91701.
 3. Kupujúcim je konečný spotrebiteľ, veľkoobchodný partner, IČO spotrebitelia platca alebo neplatca DPH. Všetky objednávky zaslané emailom, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom sa riadia týmito VOP. Kupujúci vyhlasuje že sa z uvedenými VOP oboznámli vopred, porozumel a ich akceptuje v plnej miere.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach.
 5. Objednávka vzniká zaslaním objednávky emailom a následným zaslaním potvrdenia objednávky alebo zaslania zálohovej faktúry – predfaktúry k celkovej alebo čiastočnej úhrade resp. podľa dohody.

Showroom: Račianska 90, Bratislava 83102 (OC Lightpark, na 2.NP)
Adresa skladu: Viničnianska cesta 11, 902 01 Pezinok , tel. číslo +421948896526
48°17’12.4″N 17°17’09.6″E

48.286766, 17.285994
https://goo.gl/maps/29sUrau8TJVe299c8

Fakturačné údaje predávajúceho:

Stillwood, s.r.o.
Veterná 6554/19
91701 Trnava
Slovensko

IČO: 48146765
DIČ: 2120071063
IČ DPH: SK2120071063

Okr. súd Trnava, odd. Sro, Vložka číslo: 35873/T

Slovenská sporiteľna, a. s.: 5071045137/0900
IBAN / SWIFT: SK98 0900 0000 0050 7104 5137 / GIBASKBX
e-mail: stillwood@stillwood.sk
telefón: +421948630715

Článok II.
Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

Článok III.
Objednávka

 1. Podmienkou platnosti objednávky je zaslanie objednávky emailom zo špecifikáciou tovaru a jeho množstva a jeho potvrdením predávajúcim zaslaním zálohovej faktúry – predfaktúry, alebo zaslaním potvrdenia objednávky emailom.
 2. Predávajúci nie je zodpovedný za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bude  spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil objednávku chybne alebo nedostatočne.
 3. Spracovaná a prijatá objednávka emailom je návrhom  Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim emailom zaslaním potvrdenia objednávky alebo zaslaním zálohovej faktúry – predfaktúry k celkovej alebo čiastočnej úhrade resp. podľa dohody. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah potvrdenia elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu stillwood@stillwood.sk, podlahy@stillwood.sk, info@stillwood.sk. V prípade ak potvrdenie objednávky nezodpovedá informáciám je oprávnený kupujúci odstúpiť od objednávky emailom do 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky. Rozdielne informácie v potvrdení objednávky v porovnaní s informáciami môžu byť spôsobené vypredaním tovaru iným kupujúcim v tom istom momente pri nákupnom procese kupujúceho, aktuálnym vypredaním tovaru, výpadkom vo výrobe, ukončenie výrobu daného tovaru alebo rozdielna dodacia lehota v dôsledku aktuálnej nedostupnosti suroviny výrobcu.
 5. Za podstatnými náležitosti elektronickej objednávky sú:
  5.1.  Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  5.2.  Špecifikácia objednávaného tovaru
  5.3.  Množstvo objednávaného tovaru;
  5.7.  Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo iná osoba určená Kupujúcim).
 6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Kupujúci zaslaním objednávky vyhlasuje, že sa oboznámil s tymito všeobecno obchodnými podmienkami, že im porozumel a s nimi súhlasí.
 8. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 9. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a k jeho prebraniu.

Článok IV.
Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby je možné platiť iba vopred na zálohovú faktúru – predfaktúru alebo dohodou.

Článok V.
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar podľa dohody.
 2. Ak je tovar skladom je po jeho potvrdení o pripravenosti expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase alebo si ho prevezme osobne kupujúci na sklade. Kupujúci je povinný si odobrať predmet zmluvy do 30 dní od momentu jeho naskladnenia. V opačnom prípade bude kupujúcemu učtované skladné automaticky za každý začatý mesiac 20 Eur bez DPH do 100 m2 pri parketách, v prípade nad 100m2 skladné 30 Eur bez DPH/mesiac, v prípade terasových dosiek do 100 m2 je skladné 40 Eur bez DPH, väčšie množstvo po dohode, v prípade ak nesúhlasí kupujúci zo skladným je povinný si ho odobrať najneskôr do 30 dni od momentu ak je skladom.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok po dohode.
 4. Kupujúci obdrží daňový doklad po dodaní tovaru emailom do 15 dní od zdaniteľného plnenia.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci v prípade záujmu a po dohode na cene prepravného realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. Slovenskej pošty,
  2. kuriérskej spoločnosti,
  3. osobný odber kupujúceho po dohode
  4. vlastnou dopravou predávajúceho
  5. dopravou dodávateľa/výrobcu tovaru
 7. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 8. Lehoty pre doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby a Slovenskej pošty sú maximálne 3 pracovné dni.
 9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.
 10. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 11. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 12. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Jednotlivé ceny prepravy tovaru sú kalkulované dohodou podľa váhy, rozmerov a sumy objednávky tovaru.
 2. Pri osobnom odbere tovaru z partnerských predajní, alebo pri doprave tovaru z partnerských predajní je kupujúci povinný v objednávke zvoliť možnosť platby na predfatkúru – platba vopred.
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke. 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

Článok VIII.
Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.
 2. Stornovať po uvedenej lehote nie je možné.
 3. Storno poplatok na tovar, ktorý je skladom je storno poplatok 10%, tovary, ktoré sú skladom sú uvedené na eshope: www.stillwood-eshop.sk. Storno poplatok na objednávkový tovar – ktorý nie je skladom alebo na tovar ktorý sa vyrába podľa špecifikácie kupujúceho a ktorý nie je skladom a ktorý treba objednať je 100%. Predávajci má právo na prípadnú náhradu škody spôsobenú odstúpením od zmluvy kupujúcim. Špecifikáciou kupujúceho sa považuje hrúbka, šírka, povrchová úprava, triedenie a prípadné ďalšie ak treba. V prípade ak je tovar skladový informuje predávajúci kupujúceho emailom. V prípade ak predávajúci neinformuje kupujúceho, že daný tovar je skladom sa považuje za objednávkový, alebo o tovar vyrábaný podľa špecifikácie kupujúceho.
 4. V prípade ak kupujúci vráti iba časť tovaru, ktorý je skladom pred zaslaním objednávky je storno poplatok 10%.
 5. V prípade ak kupujúci chce vrátiť tovar, ktorý je skladom alebo označený skladový tovar je storno poplatok 10%.

Článok X.
Zodpovednosť za chyby

a) Odstrániteľné chyby. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže predávajúci poskytnúť primeranú zľavu z ceny veci.

b) Neodstrániteľné chyby. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Článok XI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v uvádzanej kvalite v popise tovaru, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar alebo iné.

Článok XII.
Reklamačné a záručné podmienky

 1. Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov pre konečných spotrebiteľov od nákupu tovaru a 12 mesiacov pre IČO. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby/špecifiká tovaru, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu a záručného listu, príslušenstva alebo inej dokumentácie k tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, návodom alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, kuriérskej firmy je kupujúci si skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade veľkého poškodenia obalu doporučujeme zásielku neprevziať a informovať nás o tom e-mailom. Na už prijaté zásielky reklamácie nepríjmame.

Nezodopovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou firmou
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou firmou
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) alebo v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvádateľných prekážok.
 • Oneskorené dodanie v dôsledku prírodných katastróf a zásahu vyššej moci.

Článok XIII.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a  e-mailová adresa. V prípade objednávky na firmu (živnostník, s.r.o. alebo a.s.) aj: názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH (IČ DPH iba v prípade platcu DPH).
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Článok XIV.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií na korešpondenčnej adrese spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 6. Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred uzavretím Kúpnej zmluvy.
 7. Obchodné podmienky sú Kupujúcemu k dispozícii v slovenskom jazyku a sú Kupujúcemu sprístupnené on-line na webovej adrese www.stillwood.sk a Kupujúcemu je tak umožnené si obchodné podmienky archivovať a reprodukovať.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že Kúpna zmluva uzavretá s Kupujúcim je po svojom uzavretí Predávajúcim archivovaná. Týmto nie sú dotknuté príslušné ustanovenia ochrany osobných údajov článku VIII týchto obchodných podmienok.
 9. Kúpna zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku a ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho či Kupujúceho, je možné Kúpnu zmluvu uzavrieť tiež v inom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu Kúpnej zmluvy a akceptácii týchto obchodných podmienok sú zrejmé z priebehu nákupu v Internetovom obchode.
 10. Kúpna zmluva je Kupujúcemu prístupná elektronicky vo forme, ktorá umožňuje jej archiváciu a prípadnú reprodukciu. 
 11. Náš portál si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 12. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.2.2017.

 V Trnave 1.2.2017

Ing. Martin Mikle
konateľ spoločnosti

Podmienky pre pokládku vrstvených a masívnych parkiet

1  Všeobecné pokyny

Podmienkou bezchybnej pokládky je dodržanie uvedených podmienok na pokládku.

2  Postup pred pokládkou

2.1  Klimatické podmienky v miestnosti

Skôr ako pristúpite k pokládke, ale aj počas montáže podlahy a po jej dokončení dbajte  na to, aby v miestnosti boli nasledujúce klimatické podmienky:

 • povrchová teplota podkladovej vrstvy – najmenej 15°C
 • teplota vzduchu – najmenej 18°C
 • relatívna vlhkosť vzduchu  50 % až 55 %.

2.2      Podkladová vrstva

Podkladová vrstva musí byť úplne čistá, pevná, suchá a rovná. Nerovnosti, ktoré dosahujú viac  ako 2 – 3 mm/bm, treba vyrovnať zabrúsením alebo nivelovaním.

2.2.1   Poter ako podklad

 • Pokládku nie je možné vykonať na čerstvom alebo vlhkom poteri. Kupujúci je povinný si vyskúšať kvalitu podkladu jeho pevnosť, drolivosť, podklad musí pevný, nedrolivý, resp. spĺnať podmienky pre pokládku parkiet podľa normy.
 • Zvyšková vlhkosť musí dosahovať ≤ 2 % CM pri cementovom poteri, pri anhydritových (sadrových) betónoch  ≤ 0,5 % CM. Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní vlhkosť musí dosahovať ≤ 1,5 % CM pri cementovom poteri, pri anhydritových (sadrových) betónoch  ≤ 0,3 % CM . Pre presné určenie zvyškovej vlhkosti odporúčame využiť služby odbornej firmy.
 • Masívne parkety jaseň v hrúbke 21/22 mm nie je možné pokladať na teplovodné alebo elektrické podlahové vykurovanie.
 • V prípade nesplnenia uvedených vlhkostných podmienok nie je možná pakládka parkiet

2.2.2  Drevená podlaha ako podklad

Drevená podlaha musí byť úplne stabilná a pevná. Uvoľnené dielce upevnite pomocou  skrutiek. Dbajte na to, aby spodná konštrukcia podlahy bolo dostatočne vetraná.  Prípadné prekážky (napr. zakončovacie lišty) odstráňte. Novú podlahu ukladajte do tzv.  kríža (pod uhlom 90° voči spodnej podlahe). Pri podkladovej vrstve na báze dreva, OSB3 alebo DTD, na tieto dosky sa nesmie použiť vlhkostná zábranová fólia. Uvedené parketové vlysy  je možné pokladať iba celoplošným lepením.

2.6  Proces aklimatizácie

Podlahové dielce-parketové vlysy v uzavretých balíkoch v originál balení uložte aspoň na 4-7 dní vo vodorovnej polohe  doprostred miestnosti, kde sa bude robiť pokládka, aby sa prispôsobili daným klimatickým  podmienkam. Teplota v miestnosti by musí dosahovať aspoň 18°C a max. 23°C , ideálne teplotné podmienky ktoré bude v priebehu jej životnosti, 22-22,5°C. Relatívna vlhkosť  vzduchu by mala mať max. 60 %, ideálne 50-55%.

2.7  Vlhké a mokré miestnosti

Podlahu nie je možné pokladať:

-do vonkajších priestorov
-vnútorných priestorov, ktoré sú v priamom kontakte s vodou a vysokou vlhkosťou
-sauny, vírivky

2.8.  Rovinosť stien

Optimálna rovinnosť je + / – 1,5 mm na dĺžku 3 bm.

3  Postup pri pokládke

3.1  Kontrola dielcov

Skôr ako sa pustíte do pokládky, skontrolujte každý podlahový dielec, či nie je poškodený  alebo nemá iné viditeľné nedostatky mimo povolených tolerancií. Na chybné dielce, ktoré sa napriek zistenému  nedostatku použijú, sa nevzťahuje záruka a reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.

3.2  Zásady pokládky

 • Drevené parkety sú prírodný materiál a podľa klimatických podmienok sa sťahuje alebo rozťahuje. Pri pokládke parkiet preto treba dodržať patričnú vzdialenosť, tzv. dilatačnú škáru, od všetkých pevných častí, ako sú steny, podpery, trúbky kúrenia atď. Dilatačná škára by mala dosahovať 10 – 15 mm. Pri stenách sa škáry zakrývajú soklovými lištami. Jednotlivé dielce sa pokladajú celoplošným lepením na poter/alebo pevný podklad vhodným lepidlom.
 • Dilatačné škáry sú potrebné pri väčších plochách, tvarovo zložitých miestnostiach, alebo pri pokládke z miestnosti do miestnosti. Tieto pohybové škáry sa zakrývajú príslušnými prechodovými profilmi.
 • V prípade poteru je potrebné prebúsiť a povysávať a následne aplikovať  podľa návodu vhodný penetračný náter napr. epoxid Sikaprimer MB alebo epoxid Recoll PS/39 ( 2k epoxy)  alebo PU primer Sika DPM alebo Recoll Polyfast primer, uvedenú chémiu je možné u nás zakúpiť.
 • Keď je penetračný náter suchý jednotlivé parketové dielce sa pokladajú vedľa seba do lepidla napr. Sikabond 52, resp. iných vhodných pre pokládka uvedené masívnych parkiet.
 • V prípade vrstvených bez povrchovej úpravy parkiet je potrebné zvoliť želanú povrchovú úpravu a ďalšie brúsenie, tmelenie parkiet podľa typu povrchovej úpravy. V prípade už povrchovo upravených olejovaných parkiet je potrebné parkety preolejovať HW Synteko hardwax. V prípade lakovaných povrchov nie je potrebné použiť ďalšiu úpravu.

4  Postup po ukončení pokládky

 • Nainštalujte ukončovacie lišty.
 • Dilatačné škáry pri prechodoch z miestnosti do miestnosti a styky podláh zakryte prechodovými lištami alebo dilatáciu medzi každým pevným bodom vyplňte pružným tmelom.
 • Hotovú podlahu očistite vhodnými prípravkami a pre vyššiu odolnosť je možné po montáži preolejovať tvrdým voskovým olejom Synteko pri olejovaných parkietách.  

5. Všeobecné upozornenia

Drevo ako prírodný produkt by nikdy nemalo byť dlhšiu dobu vlhké alebo mokré počas čistenia, pretože prijíma vlhkosť a mohlo by dôjsť ku zmenám jeho tvaru (bobtnateniu) alebo k zašednutiu. Pri čistení je preto potrebné neustále myslieť na to, aby bolo vykonávané pokiaľ je to možné suchou cestou (mopom, zmetákom alebo vysávačom) alebo len vlhkým mopom alebo dobre vyžmýkanou handrou, aby sa na podlahe netvorili „vodné kaluže“. (nie parný čistič) Nohy nábytku, predmetov opatrite filcovými podložkami a ťažké kusy nábytku sťahujte veľmi opatrne.

Stillwood, s.r.o., Veterná 6654/19, Trnava 91701, Slovenská republika,
Telefonné číslo: +421 948 630 715,  email: stillwood@stillwood.skwww.stillwood.sk

Záručný list, návod na údržbu a reklamačné podmienky na drevené vrstvené parkety DUB

Návod na užívanie a údržbu drevenej olejovanej podlahy

Drevo je prírodný produkt, čím je prirodzené, že v priebehu životnosti mení farbu a dochádza rozmerovým zmenám a pod. Je to charakteristická vlastnosť tohto materiálu, a preto tieto zmeny nemožno považovať za zníženie kvality. Drevenú podlahu chráňte čistiacimi zónami pred vstupom do budovy v ktorej je položená drevená podlaha, pred vstupom do miestnosti a pri vstupe v miestnosti s drevenou podlahou, ktoré zachytia drobné nečistoty. Na nohy stoličiek, stolov a ostatného nábytku si zaobstarajte plstené, dostatočne klzké podložky, aby ste zamedzili poškriabaniu podlahy. Kancelárske stoličky a stoly vybavte zmäkčenými kolieskami. Na miestach, ktoré sú vystavené zvýšenej námahe, podlahu prikryte vhodnými ochrannými podložkami. Podlahu chráňte pred pieskom a rôznymi nečistotami, ktoré na drevené parkety pôsobia ako brusný papier. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, politúry, čistenie horúcou parou ani parné čistiace prístroje.

Odporúčané čistenie, údržba a starostlivosť o drevenú podlahu

Drevenú (ďalej len podlahu) podlahu pravidelne čistite vysávačom (použite nástavec s kefou) alebo zmetákom.  Lakovanú podlahu odporúčam čistiť pravidelne prípravkom Synteko superclean, alebo Dr. Schutz alebo iné, po montáži odporúčame aplikovať aplikovať vhodný ochranný náter-film Dr. Schutz Mat alebo lesk na parkety, alebo Synteko New shine a olejovanú podlahu odporúčame  čistiť mydlovým prípravkom soap Synteko a pravidelný ca 1x mesačne podľa opotrebenia refresh – údržbu prípravkom napr. Synteko alebo WOCA Refresher a preolejovať tvrdým voskovým olejom Synteko alebo OSMO podľa intenzity opotrebenia. Presný návod na údržbu a popis ďalších produktov si prosím žiadajte od Vášho dodávateľa čistiacej chémie.Pre viac namáhané alebo komerčné priestory je  typická nižšia životnosť dodanej povchovej úpravy v porovnaní s bežným bytovým priestorom. Preto pre komerčné priestory, hotely, prevádzky je potrebná vyššia frekvencia údržby.

Klimatické a technické podmienky

2.3    Je potrebné zabrániť akémukoľvek vonkajšiemu-stavenému dlhodobému vplyvu vlhkosti/vody na parketovú podlahu z dôvodu stavebných chýb alebo „zlýnajúcej vlhkosti“ alebo zabudovanej vlhkosti v dôsledku chýb konštrukcie podložia stavby, ako napr. netesnosť okien, nedostatočná izolácia podkladu, únik vody  zo systému kúrenia, vplyv vysokej vlhkosti ovzdušia a pod.

2.4   Optimálna vlhkosť ovzdušia pre parketovú podlahu je 50 – 60 % pri teplote 18 – 26 °C. Zmenou vlhkosti dochádza k rozmerových a objemovým zmenám parkiet, ktoré je prirodzené. Pri nižšej vlhkosti ovzdušia vzniká pravdepodobnosť rozmerových zmien a to buď vytvorenie špár (zosychanie parkiet – predovšetkým vo vykurovacom období). Odporúčame preto použiť vo vykurovacom období zvlhčovače vzduchu, prípadne bytové fontány a pri vyššej vlhkosti ovzdušia ako je 65 % vzniká pravdepodobnosť napúčania parkiet (vydutie parketovej podlahy). Pre tento prípad odporúčame elektrické odvlhčovače vzduchu. Pozn.: Odporúčaná vlhkosť ovzdušia priaznivo pôsobí i pre zdravie človeka.

Typ podlahyZáruka na materiál  pre IČO
Adrevené vrstvené parkety12 mesiacov

Záruka na parketovú podlahu sa nevzťahuje pre prípady:

Nedodržanie návodu na užívanie podlahy. Dlhodobý vplyv vody alebo vlhkosti  z dôvodu stavebných chýb, porušenej alebo chýbajúcej hydroizolácie, alebo z dôvodu vzniku vlhkosti alebo vody napr. prasknutia teplovodného kúrenia, radiátorových trubiek, vytečenie vody alebo pôsobením mokrých predmetov alebo mimoriadneho mechanického zaťaženia alebo použitia v priestoroch do ktorých nie sú vhodné.

Drevené masívne podlahy nie sú určené do priestorov nevykurované priestory, výrobné haly a exteriérové prostredie. Pri drevených podlahovinách, keďže sa jedná o prírodný materiál nie je možné zaručiť pri každej lamele, dokonalú zhodu  medzi lamelami a zhodnosť s vystavenou vzorkou v stojanoch, vzorkách, fotkách dodávateľa alebo u výrobcu na www. stránkach.

V každej jednej dodávke/objednávke tovaru môže byť do 5% lamiel, ktoré sa nezhodujú s uvedením triedením, poprípade vykazujú estetické vady, povrchové vady, stopy po červotočoch (nie červotoče) a ďalšie vady ktoré nebránia použitiu podlahy. Uvedené vady, resp. nezhodnosť s objednaním triedením sa považuje za dôvod na zamietnutie reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie vzniknuté tvrdými alebo ostrými predmetmi, podpätkami, škrabancami od domácich zvierat a nábytkom bez použitia ochranných filcových podložie, ktoré je potrebné podlepiť pod všetky stoličky, stoly, sedačky a nábytok. Záruka sa nevzťahuje na zmena farebnosti drevenej podlahy postupom prirodzením starnutím podlahy a pôsobením slnečného žiarenia.

Reklamačné podmienky

Predajca si vyhradzuje v prípade reklamácie skontrolovať stav podlahy pred montážou a vyžiadať si preberací protokol od kupujúceho pred odovzdaním pokladu na montáž alebo skontrolovať stav položenej podlahy, klimatické podmienky priestoru v ktorých sú položené podlahy.  Nárok reklamovať tovar je iba na základe dokladu o kúpe tohto tovaru v rámci záručnej lehoty 2 roky. Pre podanie reklamácie je potrebný minimálne jeden štítok/obal z tovaru pre identifikovanie v procese výroby. Vedľajšie a ďalšie náklady, penále, pokuty spojené pre oneskorené dodanie tovaru, alebo oneskorené umožnenie používania podlahy alebo z dôvodu reklamácie tovaru a čakania na dodanie nového náhradného uznaného za tovar oprávnení na reklamáciu, neuznávame v žiadnej miere.  Kupujúci je povinný si pred montážou skontrolovať zakúpený tovar, či je tovar dodaný v poriadku v objednanom množstve a kvalite, ktorý podpíše v dodacom liste jeho prebratie a potvrdzuje, že tovar si riadne skontroloval. Následnou  montážou kupujúci akceptuje kvalitu dodaného tovaru.  V prípade ak nespĺňa kvalitatívne parametre alebo obsahuje iné chyby je povinný kupujúci tovar reklamovať a uvedený tovar neinštalovať – v prípade  ak kupujúci chybný tovar inštaluje nie je možné ho následne reklamovať ako vadný, keďže je povinný si ho skontrolovať pred montážou. V tomto prípade nebude uznaná reklamácia. Parkety, Stalgen Amberwood alebo Dabex sú vyrábané na objednávku, podľa špeciifikácie zákazníka čo sa týka rozmerov, povrchovej úpravy, triedenia, dĺžok, tovar neberieme späť.

Proces posudzovania reklamácie:

V prípade reklamácie drevených parkiet sa chyby, vady posudzujú z pohľadu očí min. 160 cm a zároveň nie oproti dopadajúcemu svetlu alebo slnečnému žiareniu. Dodávateľ sa zaväzuje prípadné uznané reklamácie odstrániť do 30 dní od nahlásenia reklamácie písomnou/emailom formou s podrobným popisom zistených vád a spracovanou fotodokumentáciou.

Záruka začína plynúť dodaním tovaru. Predajca si vyhradzuje v situáciach ak z kapacittných alebo iných dôvodov nie je možné odstrániť,/vybaviť alebo iným spôsobom riešiť reklamáciu do 30 dní, predĺžuje sa lehota na 60-90 dní.

Stillwood, s.r.o., Veterná 6654/19, Trnava 91701, Slovenská republika,
Telefonné číslo: +421 948 630 715,  email: stillwood@stillwood.skwww.stillwood.sk