Logo - Stillwood

Zásady spracúvania osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Stillwood, s.r.o.
(ďalej len ,,zásady“)

1. INFORMÁCIE O Stillwood, s.r.o.

1.1. Tieto zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Stillwood, s.r.o., IČO: 48 146 765, so sídlom Veterná 6554/19, 917 01 Trnava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.:Sro, Vl.č.: 3587/T (ďalej len ,,Stillwood“) upravujú zásady spracúvania osobných údajov zákazníkov Stillwoodu, ktorí uskutočnia objednávku:

-prostredníctvom webových stránok Stillwood s.r.o., (stillwood.sk a stillwood-eshop.sk)

-priamo zaslaním na emailové adresy (stillwood@stillwood.skpodlahy@stillwood.sk)

-osobne na predajni alebo telefonicky

(ďalej len „zákazník“).

1.2. Stillwood pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Stillwood spracováva osobné údaje o svojich zákazníkoch, ktoré mu poskytnú pri vytvorení objednávky a vedie evidenciu týchto objednávok.

2.2. Stillwood spracováva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu: komplet firemné údaje alebo meno a priezvisko kupujúceho, adresa/y, telefónne číslo/á, e-mail.

2.3. Stillwood nezhromažďuje a ani nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje svojich zákazníkov uvedené v príslušných ustanoveniach zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679(ďalej len ,,nariadenie GDPR“).

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Stillwood spracováva osobné údaje zákazníkov za účelom vybavenia ich objednávky tj. na plnenie zmluvy medzi Stillwoodom a zákazníkom. Spracovanie osobných údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.

3.2 Po splnení zmluvy Stillwood využíva osobné údaje z evidencie objednávok pre ďalšie účely. Je v  oprávnenom záujme Stillwoodu udržovať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi.

4. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

4.1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané Stillwoodom a jeho pracovníkmi.

4.2. Stillwood ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a nariadenia GDPR.

Stillwood má uzatvorenú zmluvu napr. s nasledovnými sprostredkovateľmi:

  • prepravné a logistické spoločnosti 
  • účtovnícka firma a iné spoločnosti, ktoré spracovávajú administratívnu agendu z dôvodu štátom splnenia colných poviností

5. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

  1. Stillwood spracováva osobné údaje svojich zákazníkov na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Stillwood následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
  2. Údaje z evidencie objednávok potom taktiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

5.3 Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacia lehota, fungovanie súdneho systému musí Stillwood spracovávať osobné údaje zákazníkov z evidencie objednávok po dobu 6 rokov. Údaje z evidencie objednávok potom taktiež Sillwood využíva k naplneniu svojej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa zákazníci môžu obrátiť na Stillwood a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Stillwood spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Stillwoodu. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto zásadách.
  • Prístup k údajom, ktoré zákazníci poskytli Stillwoodu pri vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Stillwood zákazníkom potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne budú zákazníkom tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov zákazníkov môže Stillwood správne vybaviť ich objednávku.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa zákazníci domnievajú, že Stillwood spracováva ich osobné údaje v rozpore s ochranou ich osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Stillwood nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním zákazníci nesúhlasia. V rámci splnenia uvedených podmienok Stillwood osobné údaje zákazníkov úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu zákazíka od Stillwoodu k inému subjektu, kedy Stillwood odovzdá osobné údaje zákazníka v bežne používanom formáte zákazníkovi alebo inému správcovi podľa želania zákazníka.
  1. Zákazníci Stillwoodu majú možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností zo strany Stillwoodu so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov

7. BEZPEČNOSŤ

7.1. Stillwood dbá na bezpečnosť osobných údajov svojich zákazníkov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia GDPR. Stillwood kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Stillwood pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

8. KONTAKT

8.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžu zákazníci obrátiť na kontaktnú e-mailovú adresu Stillwoodu: stillwood@stillwood.sk alebo na tel.č.: +421948630715.

9. ÚČINNOSŤ

9.1. Tieto zásady sú účinné od 25.05.2018.